Home  | Premie  | Premie oldtimer  | PK en KW  | Contact  | Over ons  | Dekking  | Schadeformulier  | Andere verzekeringen  |

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Vink Adviesgroep behoudt zich het recht voor om op elk door haar gewenst tijdstip de informatie aan te vullen, tarieven, producten e.d. te wijzigen of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. Vink Adviesgroep en haar websitebouwer zijn niet aansprakelijk voor eventueel foutieve, onvolledige of verouderde informatie die u op deze website terugvindt.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechter, in eerste instantie de bevoegde rechter te Amsterdam.

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina's en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie.

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.

Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.
Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

Privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiele diensten. De verwerkte gegevens kunnen per verzekering en/of financiele dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daardoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren of om fraudebedstrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

U dient er rekening mee te houden dat uw email mogelijk door derden kan worden gelezen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden.

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars een gedragscode heeft opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.


disclaimer